Zámecký anglický park

zámecký anglický park

Zámecký hotel obklopuje anglický park, v němž stojí barokní socha sv. Agasia z první poloviny 18. století a Boží muka ze 17. století. Během revitalizace zámeckého parku došlo k obnovení historické kompozice a druhové skladby rostlin. Dle dochovaných historických materiálů byl obnoven kruhový parter a ve zjednodušené podobě i okružní historická cesta.

Naše krásná dominanta…

Hned u hlavního vstupu do zámeckého parku střežil bránu po několik staletí majestátní buk lesní. Pro jeho nádherné okrovo červené sametové listí se stal symbolem Chateau Herálec. Rok 2017 se mu však stal osudným a jeho narušený kořenový systém, jak jsme později zjistili, neodolal náporu jednoho nevyzpytatelného vysočinského větru a sesunul se k zemi. Pro nás však hrdinou zůstává i nadále… Torzo jeho kmenu jsme ponechali v zámeckém parteru, aby jej svou velkolepostí zdobil dál. Vyřezali jsme do něj pohodlné lavičky, proto až půjdete okolo, posaďte se na chvíli a nabírejte energii z všudypřítomné zeleně.

Procházíme-li dále do parku, ocitáme se v lesoparkové úpravě s travnatým povrchem a s rozložitými korunami stromů nad hlavou. Za zámkem nacházíme otevřený prostor, kde dominují staré lípy a centrální travnatá plocha je vymezena skupinami listnatých i jehličnatých stromů. V parku je k vidění několik druhově zajímavých solitérů, například: střihanolistý jírovec, kaštanovník jedlý, střihanolisté buky, duby, liliovník tulipánokvětý…

Orientačním průzkumem v srpnu až říjnu roku 2009  byly v parku zjištěny více než čtyři desítky druhů ptáků, z nichž většina na území parku i hnízdí, lze však předpokládat, že jejich počet je vyšší. Z ornitologického hlediska se jako nejvýznamnější jeví množství ptáků vázaných na stromové dutiny (brhlík lesní, šplhavci, sýkory, puštík obecný apod.).

K nejdůležitějším funkcím parku patří jeho ekologicko-stabilizační funkce a to, že svým druhovým složením přispívá ke zvýšení rozmanitosti prostředí. Jedná se o významný biotop pro živočichy existenčně vázané na ekosystémy s přítomností věkovitých dřevin – nejen ptáky, ale i drobné savce, netopýry, hmyz, zahlédnout zde můžete i zámecké veverky.

Obnovení zámeckého parku je navrženo tak, aby nedošlo k narušení biotopů.

Revitalizace zámeckého parku se realizovala s podporou prostředků Evropské unie/Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.