Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB V HOTELU CHATEAU HERÁLEC

Článek I.
Smluvní strany

1. Smluvními stranami při poskytování ubytovacích služeb (dále jen „Služby”) hotelem Chateau Herálec (dále jen „Hotel”) a klientem jsou:

a) Malý zámeček, s.r.o., Herálec 1, PSČ: 582 55 HERÁLEC u Havlíčkova Brodu, společnost je zapsána v OR v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24552, IČ: 479 00 750, DIČ: CZ 479 00 750

b) Fyzické osoby nebo právnické osoby (dále jen „Klienti“)

2. Objednávku na poskytování „Služeb” „Hotelem” (dále jen „Rezervaci”) může uplatnit „Klient” v „Hotelu” osobně, telefonicky, písemně včetně faxu, nebo prostřednictvím internetu.

3. Obsah „Rezervace“ je uvedený na internetové stránce „Hotelu“.

4. Když to kapacita „Hotelu” umožňuje, když má „Rezervace” všechny stanovené náležitosti a když „Klient” poskytne hotelu potřebné informace na zabezpečení splnění této povinnosti „Hotel” potvrdí „Klientovi” poskytnutí „Služeb” podle jeho „Rezervace”.

5. Potvrzení „Rezervace” uskutečňuje „Hotel” buď písemně, faxem nebo prostřednictvím internetu.

Článek II.
Poskytování „Služeb” „Hotelu” „Klientům”

1. „Hotel“ poskytuje „Klientům“ „Služby“ na základě jejich „Rezervace“ jen po jejím potvrzení “Hotelem” v souladu s tímto potvrzením, když nedojde k jiné dohodě smluvních stran.

2. „Hotel“ poskytuje „Klientům“ „Služby“ v dohodnutém rozsahu, jinak v rozsahu a způsobem, který určují platné předpisy “Hotelu”, hlavně jeho internetová stránka www.chateauheralec.com.

3. Za „Služby“ poskytnuté „Hotelem“ je „Klient“ povinen zaplatit „Hotelu“ dohodnutou cenu, jinak cenu uvedenou v platném ceníku „Hotelu“. To platí o výšce ceny, způsobu a času jeho zaplacení.

4. „Hotel“ je oprávněný požadovat platbu dopředu, depozit nebo autorizaci platební karty za účelem garance „Rezervace“. O tomto je „Hotel“ povinen informovat „Klienta“ písemně při potvrzení „Rezervace“.

5. Cena „Služeb „Hotelu“ vyplývá z potvrzení „Rezervace”. Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí ceny podle ceníku vyvěšeného na recepci a uveřejněné na internetové stránce “Hotelu”.

6. Splatnost ceny „Služeb“ je nejpozději v den dohodnutého posledního dne poskytnutí „Služeb”.

7. Ubytování domácího mazlíčka (psa) je možné za poplatek 500 Kč (20 EUR) na noc. „Klient“ je plně zodpovědný za svého domácího mazlíčka a zavazuje se uhradit případné poškození vnitřního nebo vnějšího vybavení „Hotelu“, které bylo způsobeno nevhodným chováním jeho domácího mazlíčka.

Článek III.
Práva a povinnosti „Klienta“

1. „Klient“ má právo na poskytnutí „Služeb“ od 15:00 hodin prvního dne poskytnutí „Služeb“.

2. „Klient“ je povinen řádně odevzdat poskytnutý pokoj nejpozději do 12:00 hodin dohodnutého posledního dne poskytnutí „Služeb” pokud nebylo dohodnuto jinak. Když bude „Klient“ ve zpoždění se splněním této povinnosti, bude mít povinnost zaplatit „Hotelu“ za každý den prodlení cenu příslušných pokojů podle ceníku vyvěšeného na recepci a uveřejněnou na internetové stránce „Hotelu“.

3. Když se „Klient“ neubytoval do 24:00 hodin prvního dne dohodnutého poskytnutí „Služeb“ a nebylo písemně, faxem, nebo prostřednictvím internetu dohodnuté jinak, může hotel zrušit poskytnutí “Služeb” „Klientovi”. O tom je „Hotel“ povinen „Klienta“ písemně, faxem, nebo prostřednictvím internetu informovat.

4. „Hotelem“ potvrzené poskytnutí „Služeb” je „Klient” oprávněn jednostranně zrušit.

5. Za jednostranné zrušení poskytnutí „Služeb“ je „Klient“ povinen zaplatit „Hotelu“ storno poplatek za podmínek a ve výši uvedené v bodech 6 a 7 tohoto článku.

6. Když „Klient“ oznámí „Hotelu“ jednostranné zrušení poskytnutí potvrzených „Služeb“ do 15:00 hodin 2 dny před prvním dnem poskytnutí „Služeb“ (příjezdem), „Hotel“ neuplatňuje vůči „Klientovi“ storno poplatek.

Toto ustanovení neplatí pro pobytové balíčky Víkend s Vraždou a Silvestr na zámku,skupinové rezervace s minimálním počtem 5 pokojů a dlouhodobé pobyty v délce trvání od 7 dní. V těchto případech se výše storno poplatku odvíjí od skupinových obchodních podmínek, speciálních obchodních podmínek určených ke konkrétním pobytovým balíčkům nebo rozhodnutí Generáního manažera hotelu. Skupinové obchodní podmínky a speciální obchodní podmínky jsou k dispozici na našem webu v popisu výše zmíněných pobytových balíčků nebo na vyžádání na recepci hotelu.

7. Když „Klient oznámí „Hotelu“ jednostranné zrušení poskytnutí potvrzených „Služeb“ po termínu uvedeném v bodě 6 tohoto článku, vzniká „Hotelu“ právo na storno poplatek ve výši 100 % z ceny potvrzených „Služeb“ za první den ubytovaní.

8. Když „Klient oznámí „Hotelu“ jednostranné zrušení závazně potvrzených „Masáží a procedur  L´OCCITANE“ později jak 8 hodin před potvrzeným termínem, vzniká „Hotelu“ právo na uplatnění storno poplatku ve výši 100 % z ceny potvrzených „Masáží a procedur L´OCCITANE“.

9. „Hotel“ je oprávněn účtovat „Klientovi“ poplatek za předčasné ukončení pobytu ze strany „Klienta“ ve výši 100 % z ceny potvrzených služeb na následujících 24 hodin

10. „Hotel“ je oprávněn účtovat „Klientovi“ poplatek za pozdní odhlášení z pokoje (po 12:00 v předpokládaný den odjezdu „Klienta“). Pozdní odhlášení mezi 12:00 – 14:00 je zatíženo poplatkem ve výši 1250 Kč. Odhlášení mezi 14:00 – 16:00 je za poplatek 2500 Kč. Odhlášení mezi 16:00 – 18:00 je za poplatek ve výši 50 % z ceny sazby za pokoj a noc (minimálně 3500 Kč). V případě pozdního odhlášení po 18:00 je „Hotel“ oprávněn účtovat „Klientovi“ poplatek ve výši 100 % z ceny sazby za pokoj a noc.

11. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá recepce nebo vedení hotelu.

12. Ubytovací řád je veřejně přístupný na recepci hotelu a na každém pokoji.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí českým právním řádem.

2. Pobyt „Klientů“ v „Hotelu“ upravuje Ubytovací hotelový řád, který je pro ně závazný. Ubytovací hotelový řád je umístěn na recepci „Hotelu” a na každém hotelovém pokoji.

3. Když „Klient“ poskytne „Hotelu“ jakékoliv informace o své platební nebo kreditní kartě, včetně jejího čísla, projevuje tím zároveň souhlas s tím, aby „Hotel” použil tuto kartu na uspokojení svých peněžních nároků vůči „Klientovi“, hlavně z titulu zaplacení splatné ceny „Služeb“ nebo storno poplatku.

4. „Klienti“ doručením „Rezervace“ „Hotelu“, jednostranným zrušení poskytnutí „Služeb“ nebo ubytováním v „Hotelu“ potvrzují, že jim jsou tyto podmínky známé a že s jejich obsahem souhlasí.

5. „Klient“ má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

6. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ubytování služeb v hotelu Chateau Herálec nabývají účinnost dnem 1.9.2011.

Článek V.
Ochrana spotřebitele

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Chateau Herálec, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

  • Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Malý zámeček s.r.o., IČO:47900750, se sídlem: Herálec 1, 58255 Herálec, DIČ CZ47900750 , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24552 , adresa pro doručování elektronické pošty: [reception@chateauheralec.com], telefonní číslo: [+420569669111]
  • Hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb
  • Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování
  • Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je 5975 Kč – 17975 Kč za 1 pokoj na 1 noc. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky
  • Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně
  • Náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby
  • Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz

  • V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu
  • Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;